71 Buddha Dordenma, Thimpu, Bhutan

71 Buddha Dordenma, Thimpu, Bhutan

72 Buddha Dordenma, Thimpu, Bhutan

72 Buddha Dordenma, Thimpu, Bhutan

106 Low clouds in the Himalayas, Bhutan

106 Low clouds in the Himalayas, Bhutan

73 Spinning Prayer Wheels, Bhutan

73 Spinning Prayer Wheels, Bhutan

74 Spinning Prayer Wheels, Bhutan

74 Spinning Prayer Wheels, Bhutan

75 Buddhist Monk, Punakha Dzong, Bhutan

75 Buddhist Monk, Punakha Dzong, Bhutan

76 Buddhist Monk, Punakha Dzong, Bhutan

76 Buddhist Monk, Punakha Dzong, Bhutan

78 Takin, national animal of Bhutan

78 Takin, national animal of Bhutan

79 Tiger's Nest Monastery, Bhutan

79 Tiger's Nest Monastery, Bhutan

80 Trongsa Dzong, Bhutan

80 Trongsa Dzong, Bhutan

81 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

81 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

82 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

82 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

83 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

83 Prayer Flags, Chele La Pass, Bhutan

84 Trongsa Dzong, Bhutan

84 Trongsa Dzong, Bhutan

85 Government Official, Punakha Dzong, Bhutan

85 Government Official, Punakha Dzong, Bhutan

86 Street Scene, Bhutan

86 Street Scene, Bhutan

87 Himalayan Cedar, Bhutan

87 Himalayan Cedar, Bhutan

88 Bhutan

88 Bhutan

89 Bhutan

89 Bhutan

90 Himalayan Cedar Trees, Bhutan

90 Himalayan Cedar Trees, Bhutan

91 Dochu La Pass, Bhutan

91 Dochu La Pass, Bhutan